INTERNET-RICHTLIJNEN VOOR NIET-INDUSTRIËLE WEBSITES

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, de producent van PLAYMOBIL® is blij dat wereldwijd veel fans en vrienden informatie, ideeën en ervaringen over en met PLAYMOBIL® via Internet met anderen willen uitwisselen. Omdat via het world wide web iedereen via zijn of haar website, zijn of haar computer voor de wereld kan openstellen, hebben wij voor het gebruik van Playmobil® teksten en afbeeldingen richtlijnen vastgesteld. We willen zeker zijn dat elk gebruik van het handelsmerk PLAYMOBIL® en alle rechten met betrekking tot onze producten onze handelsmerken zijn beschermd en worden gerespecteerd. Ook door onze fans en vrienden, kinderen van elke leeftijd. Omdat het erg moeilijk is om voor al onze fans en vrienden over de hele wereld, éénduidige richtlijnen op te stellen, is de eerste stap daartoe om met de basisprincipes daarvan te beginnen en deze op deze manier ook vast te leggen:


  1. Het vertrouwen dat consumenten overal in de wereld hebben in de PLAYMOBIL®-producten en hun kwaliteit, mag door het gebruik van PLAYMOBIL®-handelsmerken of beschermde materialen door derden, niet worden geschaad of ingeperkt.
  2. Kinderen worden op websites niet aan een voor hen schadelijke of aanstootgevende inhoud blootgesteld.
  3. Websites bevatten geen geweld dat ongeschikt is voor kinderen onder de 5 jaar.
  4. Websites zijn niet discriminerend en komen niet discriminerend over tegenover om het even welke personen, op basis van hun leeftijd, ras, geslacht of godsdienst.

Uitgaande van deze basisprincipes hebben wij de volgende richtlijnen en eisen opgesteld voor het voor gebruik van het PLAYMOBIL® handelsmerk of daaraan verbonden beschermde materialen voor niet-industriële websites.


Handelsmerk

Een handelsmerk is een woord, figuur of slogan, die gebruikt wordt om de producten of service van een firma te identificeren. Er zijn verschillende handelsmerken die onze producten en service kenmerken, inclusief maar niet beperkt tot PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN en PLAYMOBIL® FUNPARK. Wij hebben stappen ondernomen om deze handelsmerken over de hele wereld te beschermen, om te garanderen dat het gebruik ervan zich uitsluitend beperkt tot de werkelijke PLAYMOBIL®-producten en die door PLAYMOBIL® of onder toezicht en met instemming van PLAYMOBIL®, overeenkomstig de daaraan verbonden kwaliteitsstandaard zijn geproduceerd. Wij staan uitsluitend het gebruik van bepaalde PLAYMOBIL®-handelsmerken op websites voor niet-industriële doeleinden toe; websites van onze fans en vrienden dus. Op deze websites mogen onder geen beding PLAYMOBIL®-producten voor verkoop of huur worden aangeboden. Hetgeen uitdrukkelijk ook betekent dat op deze sites geen links naar andere websites mogen bevatten waarop PLAYMOBIL®-producten te koop of te huur worden aangeboden, noch daaraan in deze sites mag worden verwezen of op iedere andere manier mag worden ´gewezen´, tenzij het om websites gaat die door geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG of haar dochtermaatschappijen geëxploiteerd worden (zoals www.playmobil.nl of www.playmobil.com).

Niet mogen worden afgebeeld, het gestileerde PLAYMOBIL®-handelsmerk, meer bepaald het logo aan het begin van dit document, en ook mogen de koppen van de PLAYMOBIL®-figuren zonder het overige product niet worden afgebeeld.

Het woord PLAYMOBIL® mag uitsluitend samen met het symbool "®" of "(R)" naast het woord worden gebruikt. Het woord PLAYMOBIL® mag niet als zelfstandig naamwoord worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in "Hier is PLAYMOBIL®," maar wel als bijvoeglijk naamwoord, zoals in "Hier is het PLAYMOBIL®-figuur." Het PLAYMOBIL®-handelsmerk moet in lettertype en letterkorps met de rest van tekst overeenkomen. Bij voorkeur wordt het PLAYMOBIL®-handelsmerk in hoofdletters gebruikt, maar dit is niet strikt noodzakelijk.

Elk gebruik van het PLAYMOBIL®-handelsmerk moet uitsluitend éénduidig dienen als aanwijzing naar werkelijke PLAYMOBIL®-producten en uitdrukkelijk mag noch door tekst, geluid of beeld de indruk gewekt worden dat de website door geobra Brandstätter of haar dochtermaatschappijen ondersteund, toegestaan of op een andere manier goedgekeurd werd. Het gebruik van het PLAYMOBIL®-handelsmerk bovenaan een website zou in dit verband, een zodanige ongerechtvaardigde indruk wekken, dat wij deze gebruiksvorm hoe dan ook verbieden.

Materiaal met copyrightbescherming

Een copyright is een recht om reproductie van een creatief origineel werk te controleren, inclusief het (doen) scheppen van werk of werken die op een origineel werk met copyright gebaseerd zijn. Al onze producten, verpakkingen, handleidingen en reclamematerialen zijn wereldwijd door copyright beschermd. Het kopiëren, scannen, verdelen of drukken en het in een website opnemen of vertonen daarvan schendt onze rechten en is niet toegestaan. Wij geven in uitzonderingsgevallen op aanvraag een beperkte toestemming om enkele van deze, bij de toestemming omschreven, door copyright beschermde materialen voor niet-industriële websites te scannen en te kopiëren, met de bedoeling ze op een website weer te geven. U kunt deze toestemming aanvragen door via http://www.playmobil.online/copyright_approval.html, een aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en per fax te sturen naar +49-911-9666-120.

Het reproduceren van catalogi en bouwhandleidingen is ten allen tijde verboden.

Elk gebruik van door copyright beschermde PLAYMOBIL®-materialen moet éénduidig gebruikt worden als verwijzing naar authentieke PLAYMOBIL®-producten en als zodanig kenbaar gemaakt worden en mag niet te verstaan geven of aanduiden, dat de website door geobra Brandstätter of haar dochtermaatschappijen ondersteund, toegestaan of op een andere manier goedgekeurd werd.

Internet-domeinnamen

Internet-domeinnamen, in het bijzonder het deel dat gewoonlijk tussen www. en het Top Level Domain staat, - zoals bijvoorbeeld ".com", ".net", ".org", ".co.uk" of ".de" - , zijn inmiddels gangbaar in gebruik en dus als ´een methode´ in gebruik om mensen naar informatie over firma's of producten op het internet te leiden. Registreer en/of gebruik het PLAYMOBIL®-handelsmerk daarom uitdrukkelijk niet als deel van een domeinnaam. Dit zou de indruk (kunnen) wekken dat de website verbonden is met onze firma of met een werkelijke PLAYMOBIL®-website zoals www.playmobil.de of www.playmobil.com. Wij verbieden het gebruik van ons handelsmerk en door copyright beschermde materialen op websites met domeinnamen, die het woord "playmobil" of een ander handelsmerk bevatten. Indien een dergelijke domeinnaam door iemand geregistreerd wordt, behouden wij ons het recht voor passende stappen te ondernemen om de overdracht van deze domeinnaam naar geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG af te dwingen, dit onder voorbehoud van al onze rechten op aanspraak van geleden materiële en/of immateriële schade, zoals bijvoorbeeld merkschade.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Elke website waarop het PLAYMOBIL®-handelsmerk of door copyright beschermde PLAYMOBIL®-materialen worden voorgesteld, beschreven of op enige andere manier in tekst, beeld of geluid worden gebruikt (zie ook richtlijnen), moet een aansprakelijkheidsclausule bevatten. Dit is een schriftelijke mededeling die ondubbelzinnig verklaart dat de website niet door geobra Brandstätter of haar dochtermaatschappijen ondersteund, toegestaan of op een andere manier goedgekeurd werd, en dat noch geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG noch haar dochtermaatschappijen voor de inhoud van deze website verantwoordelijk zijn. Deze aansprakelijkheidsclausule moet op de eerste pagina van de website in duidelijke en begrijpelijke beelden, tekst of geluiden verschijnen en ook via links op andere pagina's bereikbaar zijn.

Een voorbeeld van een aansprakelijkheidsclausule die u kunt gebruiken, is: Deze Website is geen eigendom van en wordt niet geëxploiteerd, ondersteund of erkend door geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. heeft voor deze website geen toestemming gegeven en ook niet voor de daarin vervatte informatie en links en neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid op zich; verleent geen uitdrukkelijke of bedekte garantie voor de informatie en links op deze website of andere, hiermee door links verbonden websites; en is niet gebonden door verklaringen die op deze website gedaan worden. De handelsmerken PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN en PLAYMOBIL® FUNPARK evenals de door copyright beschermde afbeeldingen van PLAYMOBIL®-producten zijn het uitsluitend en exclusief eigendom van geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, die zich alle daaruit voortvloeiende rechten voorbehoudt. Ook indien u zich aan al deze richtlijnen houdt (waar wij van uit gaan), kunnen wij geen verantwoording voor uw website overnemen of ons door mededelingen en uitspraken, die u hierin doet, gebonden voelen.

PLAYMOBIL® News en informatie

Van tijd tot tijd zullen wij over nieuwe PLAYMOBIL®-producten, evenementen of dienstverleningen berichten of informatie versturen. Deze informatie kan op onze website of in gedrukte vorm verschijnen. De verspreiding van deze informatie wordt door ons zorgvuldig gepland en wij kunnen niet toelaten dat geruchten of op dat moment niet voor de openbaarheid bestemde informatie door personen verspreid worden, die "proberen, dit bericht door te geven". Respecteert u a.u.b. onze planning en ons recht om informatie als intern te beschouwen, tot wij bereid zijn deze informatie aan derden mee te delen.

Tot slot

Wij danken u voor uw medewerking bij het verwerken en opvolgen van de richtlijnen. Wij behouden ons echter ten allen tijde het recht voor, het gebruik van ons handelsmerk en copyright-materialen op websites die onze richtlijnen schenden, te verbieden en een eventueel daarvoor verleende toestemming in te trekken. Het internet biedt wereldwijd fantastische nieuwe mogelijkheden tot directe communicatie, waardoor iedereen aan het woord kan komen. Omdat het gebruik van internationale communicatie via internet nu eenmaal voortdurend aan wijziging of verbetering onderhevig is, kan het zijn dat wij onze richtlijnen voor het gebruik van ons handelsmerk en copyright-materialen op websites van tijd tot tijd moeten bijwerken. Misschien vindt u deze richtlijnen beperkend voor het creëren van een website. Niettemin wijzen wij u erop dat wij onze PLAYMOBIL®- fans en vrienden over de hele wereld, ouders en kinderen, garanderen dat elke kennismaking met of mededeling over PLAYMOBIL®-producten kindvriendelijk is, prettig verloopt en een goede weerspiegeling geeft van de hoge eisen die wij ook in dit verband aan ons merk stellen.

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG